Olympiáda v anglickém jazyce začíná

Stejně jako předchozí roky začala pro hráče RFA olympiáda v anglickém jazyce. Účast všech hráčů je povinná.

Každé pondělí vyvěsíme anglická slovíčka na oficiálních webových stránkách. Na konci měsíce pak hráči dostanou sdílený odkaz na krátký kvíz, vztahující se k aktuálnímu měsíci, článku, videu … který jsou všichni hráči povinni nejpozději k poslednímu dni v měsíci vyplnit!!!!

 

14.týden

drill drilové cvičení take into the game zapojit se do hry
actually vlastně/skutečně
important důležitý couple ways of několik způsobů jak
swop výměna/vyměnit si
accuracy přesnost put it in a way dát to tak
ain’t není
fake falešný few minutes pár minut
whole celý/celé
career kariéra far away from daleko od

 

12. a 13. týden

one on one jeden na jednoho by the way mimochodem
cone kužel set of cones sada kuželů
split up rozdělit split up into groups rozdělit do skupin
favourite oblíbený
finish of zakončit over the line přes čáru
passing přihrávání
remember pamatuj no goals scored yet ještě nepadl žádný gól
score dát gól/skóre
control ovládat/řídit keep control the ball ovládej míč
attacking útočení between cones mezi kuželi
take time nechvátej
get back vrátit se keep it going pokračuj v tom
nice pěkně
as well také quick it up zrychli to
mean znamenat
tackling odebírání well done velmi dobře
defending bránění
loose prohrát/ztratit most important nejdůležitější

11. týden

don’t quit Insist that a teammate to continue to fight hard for a ball.
nepřestávej Trvat na tom, aby spoluhráč tvrdě bojoval o míč.
play simple Tells a teammate to make the easy pass that is available.
zjednoduš to Říká spoluhráči aby dal jednoduchou přihrávku jestli je to možné.
give it Player is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.
dej to Volání na spoluhráče s míčem aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.
free Tells a teammate that there is no defender nearby and that they can work with the ball.
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
push up Goalkeeper or back defender is telling the team to move upfield.
pojď ven Brankář nebo obránce říká týmu posunout se na hřišti nahrou.

10. týden

shoot Tells a teammate with the ball to take the shot.
vystřel Říká spoluhráči s míčem aby vystřelil.
stay wide Tells teammates that they are getting too bunched up in the middle of the field.
zůstaň široký Říká spoluhráči, že začínají být moc nahromadění uprostřed hřiště.
talk Players have stopped using proper oral communications and must do so.
mluv Hráči na sebe přestali mluvit a musí znovu začít.
upfield Send the ball forward, long and deep, to a running striker.
dej to nahoru Pošli míč dopředu, dlouhý do hloubky hřiště na běžícího útočníka.
you’ve got me back I’m available and open for a backpass
máš mě za sebou Můžeš mi přihrát dozadu.

 

9.týden

live žít mentioned earlier zmíněno dříve
explode vybuchnout
enjoy užívat si burned down vyhořel
coach trenér
realize uvědomit si
true skutečný let’s go back vraťme se
age věk

Článek Luka Modrič

8. týden

flee uprchnout went on pokračoval
despite i přes
escape únik too weak and too shy příliš slabý a příliš stydlivý
obstacle překážka
proved dokázal
doubters pochybovači successful spell úspěšné období
dream sen

7. týden

endurance vytrvalost go up another gear zařadit další rychlost
stamina odolnost
fatigue únava
sign znamení, znak rock to the core otřást se v základech
remarkable pozoruhodný
refugee uprchlík coming year následující rok
grow up vyrůst

6. týden

lift zvednout few months pár měsíců
unfortunately naneštěstí
eventually nakonec achievement in itself úspěch sám o sobě
heroics hrdinství
unnoticed bez povšimnutí
throughout za celou dobu anyone else nikdo další
madness šílenství

5. týden

award cena, ocenění has beaten porazil
incredible neuvěřitelný
journey cesta
inspirational inspirativní the likes of takové jako
story příběh
age věk
memorable nezapomenutelný is by far je zdaleka

 

4. týden

to spend strávit led to dovedl
became stal se
applaud tleskat Footballer of the year fotbalista roku
place místo
athlete sportovec third place třetí místo
soon brzy
player hráč

Článek o Pavlu Nedvědovi

3. týden

before před showed his worth ukázal svoji hodnotu
career kariéra
rival rival, protivník national team národní tým
claim uplatnit nárok
spot místo
tireless neúnavný star midfielder hvězdný záložník
fighter bojovník

2. týden

ambitious ctižádostivý runner – up druhý za vítězem
to be born narodit se
join vstoupit shot to fame najednou se stát slavným
honours ocenění, vyznamenání
league liga coached by trénovaný (kým)
cup pohár
season sezóna

1.týden

fame sláva hard-working tvrdě pracující
international mezinárodní
second druhý to start career začít kariéru
holder držitel
later později junior team mládežnický tým
legendary legendární
final finále