Olympiáda v anglickém jazyce pokračuje

Spolu se začátkem školního roku nám začíná i rok plný anglického jazyka! Olympiáda pro hráče RFA v anglickém jazyce je tady!

Letos nás čeká v soutěži pár změn.

Jak již bylo avizováno oproti předchozím ročníkům, kdy se hráči do soutěže hlásili, letos jsou automaticky přihlášeni všichni a účast všech hráčů RFA je povinná. Tzn., že letos jsou všichni hráči povinni sledovat slovíčka, články, videa či odkazy k nim připojené.

Tak jako v předchozích letech každé pondělí příjdou na tyto emailové adresy slovíčka a slovní spojení, které akademie vyvěsí VŽDY na svých oficiálních webových stránkách a pak libovolnou formou, kterou uznají za vhodné, tak aby je co nejvíce přiblížili hráčům (fb, insta, nástěnky, …) za každou sérií slovíček, zpravidla 4 týden, vyjde ke slovíčkům článek, video apod., které je také potřeba hráčům také zprostředkovat.

Novinkou letos bude, že s článkem, videem atp. bude sdílený také odkaz na krátký kvíz, vztahující se k aktuálnímu měsíci, článku, videu … který jsou všichni hráči povinni nejpozději k poslednímu dni v měsíci vyplnit!!!!

20. týden

attention pozornost a lot of hodně
body tělo
presence přítomnost quite often docela často
solve řešit
consider považovat take away vzít pryč
experience zkušenost
reward odměna head coach hlavní trenér
approach přistoupit
succes  úspěch on the contrary naopak
expect očekávat
humble pokorný never hasitated nikdy neváhali
Odkaz na: Článek

19. týden

skills dovednosti training session trénink
journey cesta
easily snadno school hostel internát
relations vztahy
keep dodržovat the way I liked tak se mi to líbilo
according to podle
prepare připravit nutrition specialist výživový poradce
turkey krocan
complain stěžovat si prescribed meal předepsané jídlo

18. týden

breakfast snídaně to take a bus jet autobusem
last trvat
changes změny typical day typický den
probably pravděpodobně
variety rozmanitost first half of the year první polovina roku
colourful pestrý
preparation příprava training unit tréninková jednotka
amusing zábavný
demanding náročný on the pitch na hřišti

17. týden
graduate absolvovat spell in abroad štace v zahraničí
reach dosáhnout
return vrátit se let us dovolte nám
example příklad
main hlavní to make contact navázat kontakt
manage zvládnout
schoolmate spolužák seventh grade sedmý ročník
trouble potíže
get up vstát to cope with vyrovnat se s
tired unavený
struggle bojovat get used to zvyzknout si
16. týden
again opět take place konat se
encourage podporovat
health zdraví across football napříč fotbalem
equal rovnat se
fully plně was born zrodila se
be aware být si vědom
pivotal stěžejní as important as stejně důležité jako
growth růst
the gratest největší in fact ve skutečnosti
attention pozornost
notice všimnout si man management řízení lidí
exactly přesně

15. týden
wellbeing osobní pohoda mental health duševní zdraví
tactics taktika
possession držení deeper layers hlubší vrstvy
reach dosáhnout
depart odejít believe in věřit v
fee poplatek
transfer přesun what drives them co je pohání
infinite nekonečný
perform hrát what awaits them co je čeká
forget zapomenout
trait vlastnost football’s unpredictability nepředvídatelnost fotbalu

14. týden

try zkusit biggest game největší zápas
sum up shrnout  
crazy bláznivý score a gol vstřelit branku
amazing úžasný  
season sezóna  
great skvělý you have no chance nemáš šanci
people lidi  
remember pamatovat  
contribute přispět win the price vyhrát cenu
moment okamžik  
job práce  
staff personál game of our lives zápas našich životů
supporters fanoušci  


13. týden

interview rozhovor  
footballer fotbalista kind of football druh fotbalu
offer nabídnout  
feel cítit couple of games pár zápsů
enjoy užívat si  
obviously  očividně way pf playing způsob hraní
pressure tlak  
calm klidný to get used to zvyknout si
position pozice  
center back stoper slow the game down zpomalit hru
sometimes někdy  
confidence důvěra what he is like jaký je
hard náročný  
improve zlepšit hugging players objímá hráče
angry  naštvaný  
passionate vášnivý all the time po celou dobu
occasionally občas  
enough dost fight until the end bojovat až do konce


12. týden

hide skrýt se not supposed to be  neměl by být
excited vzrušený  
current současný it is funny to je vtipné
prime mládí  
question  otázka in my opinion podle mého názoru
quick rychlý  
work out cvičit everybody else všichni ostatní
different odlišný  
smart chytrý a lot better mnohem lepší
depend záviset  
advantage výhoda I think so myslím že ano
unbelieveble neuvěřitelný  
frustrated frustrovaný kicked out vyhozen z
hold držet  
because protože chance to score příležitost vstřelit branku
pull táhnout  
idea nápad not strong enough ne dost silný

 

11. týden

V posledním týmu před vánocemi slovíčka nebudou. Za to všichni olympionici mají za povinnost splnit “Vánoční úkol”.

DOMÁCÍ ÚKOL:

Všichni si musí najít video na youtube s jakoukoliv sportovní tématikou. (není nutné se omezovat pouze na fotbal). Video však musí být v angličtině bez titulků.

Na základě videa každý hráč odpoví na otázky přes google fotmulář, kde i pošle odkaz na video.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ÚKOLU JE 31. 12. 2019 (23:59).

10. týden

be safe Player, often the goalkeeper, is telling their teammate, usually a defender, to put the ball out of bounds.
kopni to do autu Hráč, často brankár, tím říká spoluhráči, většinou obránci, aby odkopl míč do zámezí. 
center Send the ball in the air or on the ground to the middle of the field.
centr Pošli míč vzduchem nebo po zemi na střed hřiště. 
get up Tells a teammate to immediately get back on their feet after having been knocked down or slipping to the ground in order to continue to immediately fight for the ball.
vstávej Říká spoluhráči okamžitě se dostaň zpátky na nohy po sražení na zem nebo uklouznutí aby hráč mohl ihned bojovat o míč. 
don’t quit Insist that a teammate to continue to fight hard for a ball.
nepřestávej Trvat na tom, aby spoluhráč trvdě bojoval o míč.
ball A player who is not directly covered by a defender yells for his teammate to pass the ball to him.
“přihraj” Hráč, který není přímo pokrytý bránícím hráčem řve na své spoluhráče aby mu přihráli míč. 
pressure Offensive end: go at a back defender who has the ball in order to try to force an error.
tlak V ofenzivě: Napadej obránce s míčem abys ho donutil k chybě.
here we go Enthusiastic request to get the entire team to transition into attack.
jdeme do nich Zvolání aby celý tým přešel do útoku. 
keep playing The referee did not blow the whistle, play on.
hraj dál Rozhodčí nepískl, hraj.
on your back An opponent is coming up from behind to challenge you for the ball.
máš záda Napadá tě soupeř zezadu a chce tě obrat o míč. 
play simple Tells a teammate to make the easy pass that is available.
zjednoduš to Říká spoluhráči aby dal jednoduchou přihrávku jestli je to možné. 
push uppojď ven Goalkeeper or back defender is telling the team to move upfieldBrankář nebo obránce říká týmu posunout se na hřišti nahoru

9. týden

man on  An opponent who is probably outside your field of vision is about to challenge you for the ball.
záda Soupeř, který je pravděpodobně mimo tvé zorné pole ti bude chtít odebrat balon.
back There is a teammate open for a back pass.
záda Spoluhráč je volný na zpětnou přihrávku.
time There is no immediate pressure from nearby, especially from behind, and you have the time you need to trap or collect the ball and then look up to see your options.
čas Nikdo kolem na tebe nevyvýjí tlak, ani zezadu, máš čas zpracovat balon a podívat se na možnosti jak pokračovat dál.
take it  shoot!
vem to vystřel
open up Move wide, create space, run to open space.
otevřít Pohyb do šířky, udělej prostor, běž do volného prostoru.

 

give it Player is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.
dej to  Volání na spoluhráče s míčem aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.
get back When the defense is in desperate need of help, this tells teammates to return and play defense immediately.
zpátky Když obrana zoufale potřebuje pomoct, říká to spoluhráčům aby se okamžitě vrátili a bránili. 
follow A reminder that attackers must continue to follow-up shots on goal in order to play rebounds or loose balls. This includes the original shooter.
dohrávej Připomenutí, že hráči musí pokračovat v dohrávání střel na bránu pro případ odražených nebo vypadlých balónů. To platí i pro původního střelce. 
nobody Tells teammate that there is no defender nearby and that they can work
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
leave it Calls a teammate off the ball, letting him know that you will take it and avoid a collision.
nech to  Volání na spoluhráče aby nechal balón být, hráč si balón vezme sám. Tím se vyhnou srážce. 
far and wide Informs the whole team that they are too compact or bunched up and need to spread out to properly use the whole field.
šířka a výška Informuje celý tým že jsou hráči moc u sebe a musejí se roztáhnout aby správně využívali celé hřiště. 

8.týden

result výsledek couple of days pár dnů
performance výkon  
learn učit se all of us všichni z nás
next příští  
setback nezdar a lot more mnohem více
unplesant nepříjemný  
hour hodina about ourselves o sobě samých
while chvíle too many příliš mnoho
feel cítit se  
none nikdo it feels zdá se
like mít rád  
reality realita this way takhle
issue problém  
unusual neobvyklý sail through proplout skrz

článek angličtina listopad 2019

Tento týden bude každému účastníkovi poslán další odkaz, kde si pomocí dotazníku otestujeme dosud nastudované slovíčka. Dotazník hráči odešlou nejdéle do 30. 11. 2019!

7.týden

say říci a lot of hodně
wake-up probuď se  
call volání to be done je třeba udělat
plaudits pochvaly  
maintain prohlašovat top team nejlepší tým
response odezva  
interesting zajímavý clear evidence jasný důkaz

6. týden

penalty penalta was tripped  byl podražen
immediately ihned  
defend bránit turn up objevit se
corner roh  
win  vítězství at the top of na vrcholu
send poslat  
level  úroveň four points behind  o 4 body za

5. týden

sloppy lajdácký for first time poprvé
lose prohrát  
defeat  porážka in over 10 years za více než 10 let
limp kulhat  
suffer utrpět came from behind otočit průběh zápasu
punish potrestat  
stun omráčit had taken a lead ujali se vedení

4. týden

nickname přezdívka “towering forward” “věž na hrotu”
famous slavný  
shoe boty human lighthouse lidský maják
football cleats kopačky  
particularly zejména being referred bývá označován
stature postava  
throughout po celou dobu netted the only goal vsítil jediný gól

Tento týden bude každému účastníkovi poslán odkaz, kde si pomocí dotazníku otestujeme dosud nastudované slovíčka. Dotazník hráči odešlou nejdéle do 31. 10. 2019!

3. týden

friendly přátelský began his career začal svoji kariéru
stadium stadion  
even  dokonce won the league vyhrál ligu
midfielder záložník  
against proti first season první sezóna
national národní  
twice dvakrát due to kvůli

2. týden

championship mistrovství converted to striker  převeden na útočníka
goalkeeper brankář  
giant obr by the time mezitím
substitute střídající hráč  
remain zbývá coming on nastoupil
frequently často  
netted  vsítil later career pozdější kariéra

1. týden

scorer střelec to be born narodit se
former bývalý  
striker útočník was noted byl známý (něčím)
height výška  
all-time všech dob heading ability schopnost hlavičkovat
appearance  vystoupení  
career kariéra represent the nation reprezentovat národ