Olympiáda v anglickém jazyce

Od října běží pod organizací RFA “Olympiáda v AJ“, kdy hráči dostávají každý týden nabídku anglických slov, nebo frází, z kterých bude na jaře 2019 nejprve regionální kolo, následně republikové finále vítězů všech RFA ve zvládání AJ. Cenou bude cesta a účast na některém zahraničním utkání Ligy Mistrů.

Za RFA Jihočeského kraje se přihlásili:

U14 – Hodina Adam, Kosík Petr, Loužecký Dominik,
U15 – Pokorný Jakub, Česák Jakub, Turek Jan,Polanský Oliver, Vonášek Jan, Hora Vojtěch, Žilák Dominik

8. týden

complete absolvovat training session trénink
group skupina  
appointed stanovený  
content obsah part of (sou)část (čeho)
swimming plavání  
martial arts bojová umění
nutrition výživa over the course of the week v průběhu týdne
during v průběhu  
weekend víkend  

6 a 7 týden

comprise obsahovat in regards to v souvislosti
floor patro  
school attendance školní docházka  
enable umožnit the aim of cíl
separate samostatný  
supervision dozor  
available dostupný too far to commute příliš daleko aby dojížděl
until až do  
meet setkat se  
participate účastnit se student boarding facility internát
pre-game předzápasový  
otherwise jinak  
entire celý leave the academy opustit akademii
is held koná se  
broader širší  
lead vést home club domácí klub
physical education tělesná výchova
expanded rozšířená  

5. týden

thoughts myšlenky break into the first team proniknout do prvního týmu
changing room šatna  
canteen jídelna be in touch být v kontaktu
explain vysvětlit  
experiences zkušenosti to be honest být upřímný
improve zlepšit  
achieve dosáhnout  
hopefully doufejme can’t wait nemůžu se dočkat
proud hrdý  
message zpráva  

4. lednový týden

exciting vzrušující welcome to Arsenal vítej v Arsenalu
possess mít  
to face čelit  
definitely rozhodně/určitě good choice dobrá volba
ambition ambice  
success úspěch same commitment stejný závazek
admire obdivovat  
approach přístup  
direct  přímý as hungry as ever hladový jako vždy
obviously očividně  

3. lednový týden

mention zmínit se o něčem all of it všechno
human člověk  
fight bojovat  
healthy zdravý better than them lepší než oni
comparation srovnání  
motivation motivace most important nejdůležitější
fulfill naplnit  
owner majitel take care starat se
fame sláva  
money peníze  

Vyhodnocení průběžného úkolu

V anglické olympiádě pokračují hráči:

Kategorie U15 – Pokorný Jakub, Žilák Dominik

Kategorie U14 – 

 

12. týden

1) průběžný úkol

v tomto týdnu už slovíčka nebudou, prosinec tedy zůstane jen o frázích, ale zadáme si 1. průběžný úkol pro hráče, kteří chtějí pokračovat v olympiádě i po novém roce.

Hráči mají za úkol najít si libovolné video na youtube se sportovní tématikou, avšak nemusí být nutně z fotbalu. Na videu by měl být zachycen rozhovor nějakého sportovce, ať už pozápasový, nebo z talkshow, libovolně …ale rozhovor musí být veden v angličtině, ne v cizím jazyce s anglickými titulky. Anglické titulky u videa nejsou povoleny. Z rozhovoru si vybrat 1 – 2 minutový úsek, tu část rozhovoru přepsat v angličtině a přeložit do češtiny. 1 – 2 minuty je myšleno aktivního mluvení, ne dvouminutové video, kde se bude mluvit 10 vteřin.

Úkol zpracujte podle přiloženého vzoru. Důležité je vložit odkaz na video a označit stopáž, kterou si hráč vybral. Hotový úkol odešlou hráči do 3. ledna 2019 do 23:59:59 na tento email. Další důležitá věc je dokument označit jménem a akademií v názvu a také do předmětu emailu napsat celé své jméno a akademii. V rámci jedné akademie není možné zpracovávat stejné video, resp. stejné video se stejnou vybranou stopáží.

Nesplněním úkolu v zadaném termínu se hráči automaticky připravují o možnost v soutěži pokračovat.

VZOR: 1. průběžný (Vánoční) úkol


11. týden

get back When the defense is in desperate need of help, this tells teammates to return and play defense immediately.
zpátky Když obrana zoufale potřebuje pomoct, říká to spoluhráčům aby se okamžitě vrátili a bránili. 
far and wide Informs the whole team that they are too compact or bunched up and need to spread out to properly use the whole field.
šířka a výška Informuje celý tým že jsou hráči moc u sebe a musejí se roztáhnout aby správně využívali celé hřiště. 
head up Teammate is telling the ball carrier that his vision is down and he needs to look up and see the field.
hlava nahoře Spoluhráč říká hráči s míčem že kouká do země a musí zvednout hlavu aby viděl dění na hřišti.
free Tells a teammate that there is no defender nearby and that they can work with the ball.
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
let it roll Let the ball roll over the line. This let you know that your team will have possession of the ball.
nech to Nech míč vykátálet se za čáru. Říká ti, že tvůj tým bude mít míč v držení.

10. týden

Zároveň poslední týden před prázdninami bude zveřejněn první průběžný úkol!

give it Player is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.
dej to  Volání na spoluhráče s míčem aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.
nobody Tells teammate that there is no defender nearby and that they can work
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
I’ve got him Tells a teammate that you will cover the opponent that just went past them.
mám ho Říká spoluhráči že, obsazuje protihráče, který právě prošel kolem nich.
man on  An opponent who is probably outside your field of vision is about to challenge you for the ball.
záda Soupeř, který je pravděpodobně mimo tvé zorné pole ti bude chtít odebrat balon.
time There is no immediate pressure from nearby, especially from behind, and you have the time you need to trap or collect the ball and then look up to see your options.
čas Nikdo kolem na tebe nevyvýjí tlak, ani zezadu, máš čas zpracovat balon a podívat se na možnosti jak pokračovat dál.

9. týden

live žít mentioned earlier zmíněno dříve
explode vybouchnout  
enjoy užívat si burned down vyhořel
coach trenér  
realize uvědomit si  
true  skutečný let’s go back vraťme se
age  věk

2. měsíc – Modrič

 8. týden

flee uprchnout went on pokračoval
despite i přes  
escape únik too week and too shy příliš slabý a příliš stydlivý
obstacle překážka  
proved dokázal  
doubters  pochybovači successful spell úspěšné období
dream sen  

7. týden

endurance vytrvalost go up another gear zařadit další rychlost
stamina odolnost  
fatigue únava  
sign znamení, znak rock to the core otřást se v základech
remarkable pozoruhodný  
refugee uprchlík coming year následující rok
grow up vyrůst

6. týden

lift zvednout few months pár měsíců
unfortunately naneštěstí  
eventually nakonec achievement in itself úspěch sám o sobě
heroics hrdinství  
unnoticed bez povšimnutí  
throughout za celou dobu anyone else nikdo další
madness šílenství  

5. týden

award cena, ocenění has beaten porazil
incredible neuvěřitelný  
journey cesta  
inspirational inspirativní the likes of takové jako
story příběh  
icing moučkový cukr  
memorable nezapomenutelný is by far je zdaleka


4. týden

fame sláva hard-working těžce pracující
international mezinárodní  
second druhý to start career začít kariéru
holder držitel  
later později junior team mládežnický tým
legendary legendární  
final finále  

Pavol Nědved


3. týden

to spend strávit led to dovedl
became stal se  
applaud tleskat Footballer of the year fotbalista roku
place  místo  
athlete sportovec third place třetí místo
soon brzy  
player hráč  

2. týden

before před showed his worth ukázal svoji hodnotu
career kariéra  
rival rival, protivník national team národní tým
claim uplatnit nárok  
spot místo  
tireless neúnavný star midfielder hvězdný záložník
fighter bojovník  

1. týden

ambitious ctižádostivý runner – up druhý za vítězem
to be born narodit se  
join vstoupit shot to fame najednou se stát slavným
honours ocenění, vyznamenání  
league liga coached by trénovaný (kým)
cup pohár  
season sezóna