Olympiáda v AJ

VB

Od října běží pod organizací RFA “Olympiáda v AJ“, kdy hráči dostanou každý týden nabídku anglických slov, nebo frází, z kterých bude na jaře 2018 nejprve regionální kolo, následně republikové finále vítězů všech RFA ve zvládání AJ. Cenou bude cesta a účast na některém zahraničním utkání Ligy Mistrů. Olympiáda v AJ je dobrovolná.

Za RFA Jihočeského kraje se přihlásili:

U14 – Janura Adam, Česák Jakub, Mach David, Polanský Oliver, Žilák Dominik
U15 – Bastl Libor, Bílý Tom, Brabec Jan, Děd Tomáš, Hauser Karel, Kolář Roman, Krch David, Kynkor Martin, Kynkor Michal, Němeček Michal

Slovíčka budou každý týden přibývat zde na webové stránce.

1. týden

midfielder záložník attacking central midfielder útočný střední záložník
previously předtím
relegate sestoupit relegated team sestupující tým
earn zasloužit si
sign podepsat sign a contract podepsat smlouvu
tireless neúnavný
back záda/návrat

2. týden

contract smlouva
worker pracovník
according to podle according to the coach podle trenéra
include obsahovat included in squad součástí týmu
squad tým
cross kříž (křižný balon)
substitution střídání was substituted byl střídán

3. týden

oportunity příležitost
interval  přestávka before the interval před přestávkou
loan hostování on loan na hostování
obviously zřejmě
defender obránce
little while chvíli for a while now už nějakou chvíli
other  ostatní/jiný

4. týden

injury zranění
recently nedávno
turn down odmítnout/vypnout
miss promarnit miss a chance promarnit šanci
join vstoupit Joined Freiburg Přestoupil do Freiburgu
until až do until 2021 až do r. 2021
give up vzdát

Darida

5. týden

lively temperamentní lively attacker  temperamentní útočník
attacker útočník
striker střelec/útočník
main  hlavní
flank strana right flank pravá strana
experience zkušenost bag of experience spousta zkušeností
right footed pravonohý

6. týden

strong silný strong in the air silný v hlavičkových soubojích
fellow kamarád/společník
component součást component of the team součást týmu
skills dovednosti
key klíč key player klíčový hráč
reach dosáhnout
extra time nastavení

7. týden

judge soudit/posoudit was judged byl posouzen
gifted nadaný gifted playmaker nadaný tvůrce hry
nickname přezdívka
run  běh/běžet run at pace běžet v tempu
superbly skvěle
return návrat/vrátit se
praise pochvala/chválit

8. týden

appearance vystoupení
ability schopnost ability to control schopnost kontrolovat
hold držet holds the record drží rekord
clever chytrý
currently v současné době
winger  křídlo
net síť netting the goal vsítit gól

Výstřižek krmenčík

Výstřižek rosický

Výstřižek poborský

9. týden

difference rozdíl
compare porovnat compare to others v porovnání s ostatními
handle it zvládnout to
struggle  bojovat
enjoy užívat si I’m enjoying užívám si to
serious vážný
through skrz/prostřednictvím through my football prostřednictvím mého fotbalu
believe věřit
win vítěztví/vyhrát
God  Bůh set all in nastavit vše
find najít
gap mezera top four nejlepší čtyřka

Zlatan první týden

10. týden

somewhere někde
focuse soustředit se focuse on thing soustředit se na věc
disappointed zklamaný
excpect očekávat you were expecting očekával jsi
crazy šílený/bláznivý
in front of před in front of people před lidmi
while zatímco/chvíle
follow následovat
possible možný this way takhle
huge obrovský go up jít nahoru
stage pódium
battle zápasit/zápas

Zlatan druhý týden

11. týden

challenge výzva
accept přijmout accept the challenge přijmout výzvu
task úkol finnish the task dokončit úkol
last poslední last four, five years posledních 4, 5 let
explain vysvětlit
sacrifice oběť
both oba/obě both ways oba způsoby
above nad above from your goals kromě tvých gólů
basic základ
Se slovíčky přichází i domácí úkol na Vánoční prázdniny. Na videu je rozhovor mezi Thierrym a Zlatanem. Většině rozhovoru by jste již měli porozumět. Úkolem je porozumět posledním dvou otázkám, přepsat v Aj a přeložit dle svých možností do češtiny.  Rozhovor budete přepisovat pouze do chvíle, kdy se ve videu zjeví Paul Pogba, po jeho příchodu už přepisovat nemusíte!

Vypracovaný úkol zašlete sami na email: anglictina@rfakademie.cz, je jedno z jakého emailu, ale v předmětu bude Název akademie a jméno hráče!!! Stejně tak příloha, ideálně docx. bude pojmenována názvem akademie a jménem hráče viz. obrázek. Neidentifikovatelné maily a přílohy budou vyřazeny a tím i hráči z olympiády. Důležitý je termín doručení: Email musí být ve schránce ještě v roce 2017, tzn. nejpozději ve 23:59 dne 31.12.2017, emaily doručené v roce 2018 budou skartovány!

email2

 

Rok 2018

 

1. týden  

Celý leden bude provázet téma INJURY PREVENTION:

muscle sval
focus soustředit se kind of druh
body of evidence důkaz
propose nabídnout may help může pomoci
suggest naznačit/navrhnout
likely pravděpodobně eccentric strengthening excentrické posilování
substantially podstatně
several několik less effective méně efektivní

 

2. týden

incidence výskyt
involve zahrnout/zapojit questionnaire-based založená na dotaznících
prevention prevence
show ukázat
reduce zmírnit injury rate výskyt zranění
practice cvičení/cvičit
exercise cvičení hamstring strain natažení hamstringů
history of injury předchozí zranění

 

3. týden

trunk trup even greater ještě lepší
during  během
flexion ohnutí risk of injury riziko zranění
assume předpokládat
pelvis pánev lumbar spine bederní páteř
decrease snížit
increase zvýšit core training posilování středu těla
load zatížení

 

4. týden

investigate zkoumat proprioceptive excercise proprioceptivní cvičení
part of část
clearly jasně most frequently nejčastěji
towards k/ke
result výsledek demanding nature náročná povaha
improve zlepšit
therefore proto
strength síla due to fatigue kvůli únavě

Ajina 1

Ajina 2

5. týden

Únor a Březen budou v duchu fotbalových slovíček, pokynů, povelů a pokřiků…

one on one jeden na jednoho by the way mimochodem
cone kužel set of cones sada kuželů
split up rozdělit split up into groups rozdělit do skupin
favourtite oblíbený
finish of zakončit over the line přes čáru
passing přihrávání
remember pamatuj no goals scored yet ještě nepadl žádný gól
score dát gól/skóre
control ovládat/řídit keep control the ball ovládej míč

Slovíčka budou vycházet až do konce dubna, celý květen bude volný na přípravu na regionální potažmo finálové kolo.

V prvním týdnu v dubnu vám zadáme krátký průběžný test. Hranice pro pokračování v olympiádě je splnění průběžného testu alespoň na 60%.

6. týden

attacking útočení between cones mezi kuželi
take time nechvátej
get back vrátit se keep it going pokračuj v tom
nice pěkně
as well také quick it up zrychli to
mean znamenat
tackling odebírání well done velmi dobře
defending bránění
loose prohrát/ztratit most important nejdůležitějš

Druhá únorová slovíčka, ke kterým patří také odkaz na video, zde využijete slovíčka z 1. a 2. týdne.

7. týden

drill drilové cvičení take into the game zapojit se do hry
actually vlastně/skutečně
important důležitý couple ways of  několik způsobů jak
swop výměna/vyměnit si
accuracy přesnost put it in a way dát to tak
ain’t není
fake falešný few minutes pár minut
whole celý/celé
career kariéra far away from daleko od